Scházet se může 500 lidí, odsouhlasila vláda

Dne 1. 6. 2020 projednala Vláda ČR Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví ČR

Nejprve bylo zrušeno mimořádné opatření ze dne 9. dubna 2020, a to s účinností ode dne 8. června 2020.

Tímto Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. dubna 2020 (dále jen „mimořádné opatření“), bylo zejména nařízeno všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě zajistit pravidelné vyšetřování všech svých zaměstnanců na přítomnost specifických protilátek proti nemoci COVID-19.

Dále bylo přijato Ochranné opatření v souvislosti s cestováním. Toto Ochranné opatření nabývá účinnosti 15. června 2020 od 0:00 hod.

Nařizuje se:

1. zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince, kteří neměli ke dni 12. března 2020 na území České republiky přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo trvalý pobyt; to neplatí:

a) pro rodinné příslušníky cizinců na území České republiky nebo občanů Evropské unie s bydlištěm na území České republiky,

b) pro občany Evropské unie a cizince s povoleným pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují přes Českou republiku za účelem cesty domů a mají k tomuto účelu vystavenou nótu zastupitelského úřadu (průjezd a repatriace),

c) je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky,

d) pro pracovníky mezinárodní dopravy,

e) pro pracovníky servisu kritické infrastruktury,

f) pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací registrované u Ministerstva zahraničních věcí,

g) v naléhavých mimořádných situacích,

dále pro občany České republiky, Evropské unie, Schengenského prostoru po absolvování testu a ohlášení se dálkovým přístupem příslušné krajské hygienické stanici.

Zakazuje se:

všem osobám, které vstoupí na území České republiky a kterým nebyla nařízena karanténa po dobu pobytu na území České republiky, nebo po dobu nejdéle 14 dní ode dne vstupu na území České republiky, s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a pohybu v rámci výkonu zaměstnání a cest k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a pohybu v rámci výkonu této činnosti,

b) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

c) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,

d) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,

e) cest zpět do místa svého bydliště,

f) pohřbů;

Stanovuje se:

že lékařským potvrzením o absolvování testu se rozumí potvrzení vydané lékařem nebo orgánem ochrany veřejného zdraví o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 4 dny; test si zajišťuje osoba na vlastní náklady;

S účinností ode dne 15. června 2020 od 00:00 hod. se ruší ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. května 2020.

S účinností ode dne 8. června 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se zakazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy tak, že se

I. zakazuje, není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak, divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 500 osob; tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona;

II. S účinností ode dne 8. června 2020 se ruší mimořádné opatření ze dne 19. května 2020.

Jako poslední bylo Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví.

S účinností ode dne 8. června 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:

I. omezuje provoz provozoven stravovacích služeb tak, že se jejich provozovatelům zakazuje připustit přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 23:00 hod. a 6:00 hod. Výjimky jsou uvedeny v příloze.

II. s účinností ode dne 8. června 2020 se ruší mimořádné opatření ze dne 25. května 2020.

Mgr. Eduard Navara

zdroj: Vláda ČR

Příspěvek byl publikován v rubrice Blog, Korona-virus. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *