Omezení hromadných akcí od 12. 10. od 0:00 hod.

Od 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje

 1. hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb
  a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti,
  osoby udržují odstup od jiných osob alespoň 2 metry;
  s tím, že:
  a) zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady,
  slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky,
  b) zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce
  ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob nebo
  osob zřízených zákonem, které se konají na základě zákona, a politických stran
  a hnutí, a to s účastí veřejnosti nepřevyšující 100 osob s tím, že mezi jednotlivými
  zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo
  k sezení, na kterém se převážně zdržuje, a shromáždění podle zákona č. 84/1990
  Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, za podmínek podle
  bodu II/6,
 2. dále:
   koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně
  cirkusů a varieté,
   společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště,
  a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou
  mateřských škol,
   poutě a podobné tradiční akce,
   kongresy a jiné vzdělávací akce,
   veletrhy,
   provoz heren a kasin,
   provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště,
  kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních
  prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku
  na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských
  školách,
   provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro
  kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných
  jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem
  zdravotních služeb,
   návštěvy a prohlídky zoologických zahrad,
   návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných
  historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
   provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let
  zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č.
  74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací
  činnost včetně přípravy na vyučování; tento zákaz se nevztahuje na činnost školních
  družin,

II. Omezuje

 1. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
  následující pravidla:
  a) zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 20:00
  hod. a 06:00 hod.,
  b) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou
  zákazníků sedících u jednoho stolu,
  c) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se
  o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4
  zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry,
  d) v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní postory
  (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny
  konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených, povinny dodržovat
  rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže se
  zdržují na místě k sezení ve venkovních prostorech provozovny (např. zahrádka),
  e) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je
  ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky,
 2. provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak,
  že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  a) zákaz přítomnosti veřejnosti v těchto provozovnách v čase mezi 20:00 hod. a 06:00
  hod.,
  b) zákaz produkce živé hudby a tance,
 3. s účinností ode dne 19. října 2020 od 00:00 hod. účast na svatbě, prohlášení osob o tom,
  že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp.
  smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne, tak, že účast na každé z těchto
  akcí není vyšší než 30 osob,
 4. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2
  tak, že:
  a) u jednoho stolu v společném prostoru k sezení za účelem konzumace nakoupených
  pokrmů (tzv. food court) sedí nejvýše dva zákazníci; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u
  něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše dvou zákazníků je rozestup
  alespoň 2 metry,
  b) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby
  nebyla místy shromažďování osob,
  c) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
  d) provozovatel zajistí alespoň 1 osobu, která dohlíží na dodržování následujících
  pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
  e) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám
  zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
  f) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi
  osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru,
  g) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat,
  např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory,
  záchody apod.,
 5. svobodu pohybu a pobytu tak, že lze vstupovat do nákupních center, do prodejen
  a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, a pobývat v nich
  nejvýše ve skupinách po 2 osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň
  2 metry; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu
  ze společné domácnosti,
 6. právo pokojně se shromažďovat tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše
  500 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů
  mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít
  ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Mgr. Eduard Navara

Příspěvek byl publikován v rubrice Blog, Korona-virus. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *