Věž v Edenu – ANO nebo NE?

Toto téma je aktuálním tématem posledních několik týdnů. Oprávněně. Z dokladů, které máme k dispozici a jsou podepsané oprávněnými osobami, bychom rádi uvedli následující údaje, aby se „puzzle o věži“ zase o něco doplnily.

MĚSTO BY MOHLO ZLEPŠIT KOMUNIKACI S OBČANY

Je velmi smutné, že kolaudační souhlas pro objekty SO10, SO11, SO12 a SO13 je k dispozici POUZE na vyžádání podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, že ho město nezveřejní na webových stránkách, když ho takto ve svém článku nabízí. Bylo by to jednodušší a férovější.

Různými změnami před dokončením, o kterých informovalo město ve svém článku, podle nás nevzrostlo pouze automobilové zatížení. Zatížení se týká celé infrastruktury města, tedy zmíněné dopravy, parkování, kanalizace, obchodů, kapacity školek a škol. Jedno navazuje na druhé a Mníšek pod Brdy není nafukovací.

Velmi budeme očekávat výsledky přezkumu nadřízeného orgánu stavebního úřadu, které město zadá. Předpokládáme, že o přezkum bude požádáno v nejbližší době. Byli bychom rádi, kdyby výsledek přezkumu byl městem zveřejněn v plném znění na jeho webových stránkách, nebude-li tak, podáme žádost v rámci z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Taktéž budeme postupovat v případě zadání studie, která srovná skutečný a kolaudovaný počet parkovacích míst v celé lokalitě Eden.

EDEN SE TÁHNE OD ROKU 2005

Dokumentů k celé oblasti Edenu je mnoho. Co se týká předmětné věže a následujících dokumentů, které navazují, lze uvést:

 1. 20050214_Územní rozhodnutí o umístění stavby „Obytná zóna 11D, lokalita Oriol“ – pozbylo platnosti nabytím platnosti Územního rozhodnutí ze dne 1.2.2009
 2. 20081128_OS REAL Smlouva o spolupráci
 3. 20090201_Územní rozhodnutí
 4. 20091008_Stavební povolení
 5. 20130219_OS REAL Smlouva o budoucí smlouvě kupní
 6. 20150720_OS REAL Smlouva o spolupráci – dodatek
 7. 20210625_6053-2021_DOPIS – odpověď SÚ na žádost dle z. č. 106/1999 Sb.

Projekt „zatím“ zasáhl do pěti volebních období. Kteří starostové v době kauzy „Eden“ vedli město:

 1. 2002-2006 Alexandra Merunková
 2. 2006-2018 Petr Digrin
 3. 2018-dosud Magdaléna Davis

První dokument „Územní rozhodnutí“ o umístění stavby „Obytná zóna 11D, lokalita Oriol“ je již ze 14.2.2005, č.j. SÚ 4215/04-3102/04-MpB (tento dokument k dispozici nemáme, ale je zmíněn v novém územním rozhodnutí). Tedy již ve volebním období 2002-2006 se muselo intenzivně vyjednávat o celé oblasti zástavbou. Důkazem toho je vydané územní rozhodnutí v roce 2005. Tento dokument pozbyl platnosti v roce 2009, kdy bylo vydáno nové územní rozhodnutí.

PLATNÉ DOKUMENTY

Smlouva o spolupráci“ s Městem Mníšek pod Brdy je z 28.11.2008 (upravena dodatkem z 20.7.2015). Jako původní investor začal Oriol, poté vše převzal OS REAL, který v poslední době projektovou dokumentaci včetně „Stavebního povolení“ prodal společnosti Sport Pro Eden.

Sport Pro Eden má zájem dokončit polyfunkční bytový dům SO14 a nyní žádá o úpravy projektu a nabízí městu různé benefity. Je třeba posoudit z různých úhlů, zda tyto benefity opravdu vyváží požadovanou změnu, či nikoliv. Jedná se hlavně o vybudování 20 parkovacích míst v docházkové vzdálenosti, příspěvek na ČOV a také vybudování víceúčelového hřiště pro místní mládež.

Ve smlouvě o spolupráci se mimo jiné uvádí: Strany shodně konstatují, že je nesporné, že realizací záměru investora nazvaného „Obytná zóna 11D“, který spočívá ve výstavbě 5 polyfunkčních domů, 33 řadových rodinných domů, 56 samostatně stojících rodinných domů, protihlukového valu, garáží, univerzálního sportovního hřiště, komunikací, parkovišť a příslušných inženýrských sítí spolu s přípojkami (vodovod, splašková a dešťová kanalizace, plynovod, rozvody VN a NN, telekomunikační vedeni a veřejné osvětlení) na dotčených pozemcích, uvedených v článku I. odstavci 1 této smlouvy, dojde ke vzniku nových a podstatných nároků na zatížení technické infrastruktury města Mníšek pod Brdy.

Za účelem řádné a plynulé výstavby rodinných a polyfunkční domů včetně příslušné infrastruktury na dotčených pozemcích se strany zavazují:

a) Pro zabezpečení zásobování staveb v ,,Obytné zóně 11D“ vodou z úpravny Malá Hraštice se investor zavazuje v rámci realizace vodovodního řadu vybudovat vodojem … – tento závazek byl zrušen dodatkem ke smlouvě z 20.7.2015. Investor uhradil městu částku 1.200.000,- Kč.

b) Město se zavazuje … bezplatné užívání pozemku pro výstavbu vodojemu

c) Pro zabezpečení budoucí potřeby přednostního umístění dětí trvale bydlících v „Obytné zóně 11D“ do předškolního zařízení (školky) se investor zavazuje vybudovat předškolní zařízení (školku) o kapacitě 25 dětí….

d) Vzhledem k předpokládanému nárůstu dopravního zatížení, způsobeném realizací „Obytné zóny 11D“, se investor zavazuje zpracovat studii dopravního zatížení přístupových komunikací včetně návrhu řešení.

e) Město se zavazuje v termínu do 30-ti dní od doručení žádosti investora vydat kladné stanovisko k řízení o změně umístění stavby v souladu s předloženým novým architektonicko-urbanistickým řešením území lokality 11D …

f) Město se zavazuje v termínu do 30-ti dní od doručení žádosti investora vydat písemný souhlas s umístěním stavby vodojemu …

g) Město se zavazuje vydat souhlasné stanovisko pro řízení o vydání stavebního povoleni pro stavby rodinných domů, polyfunkčních domů, protihlukového valu, garáží, technických sítí včetně komunikací a parkovišť v „Obytné zóně 11D“ …

h) Město se zavazuje řádně a včas poskytnout investorovi potřebnou součinnost.

Poznámka k uvedenému univerzálnímu sportovnímu hřišti: Je zcela nelogické, že některé položky byly pod sankcí a některé nikoliv. Hřiště patří mezi ty, na které se sankce nevztahovaly. Je proto zarážející, že město reflektovalo v rámci participativního rozpočtu (2. ročníku), kde předložili občané Edenu návrh projektu na vybudování hřiště a v případě realizace by bylo hřiště financováno z vlastních prostředků města. Otázkou je, zda ve všech souvislostech, které jsou známé, jednalo vedení města jako řádný hospodář? Z tohoto je zřejmé, že investor ušetřil a město by vynaložilo finanční prostředky ze své kasy, ačkoliv podle smlouvy měl investor hřiště vybudovat.

Investor a město, se výslovně dohodli na tom, že tato smlouva zavazuje i jejich právní nástupce. Pro případ, že by investor pozemky na výstavbu rodinných a bytových domů s komerčními plochami, uvedené v této smlouvě zcizil, pronajal či jinak s nimi naložil ve prospěch třetí osoby, včetně sjednání spoluinvestorství, sdružení, vložení do třetí osoby apod., zavazuje se tuto třetí osobu zavázat k přijetí závazků, které jsou sjednány v této smlouvě. Nabízejí se zde dvě otázky:

 1. Ví společnost Sport Pro Eden, že na ní přešly všechny závazky ze Smlouvy o spolupráci mezi OS Real a Městem Mníšek pod Brdy?
 2. Ví vlastníci pozemku, na kterém měl stát krček, že podle stejné smlouvy měli být o tomto informováni a smluvně zavázáni k přijetí závazku?

Dne 1.2.2009 bylo vydáno „Územní rozhodnutí“ č.j: SÚ 14764/08-1431/2008-Hra. Podle informace Stavebního úřadu bylo včas zažádáno o „Stavební povolení“, a tak je „Územní rozhodnutí“ platné – viz informace z 25.6.2021. V předmětném územním rozhodnutí se mimo jiné uvádí:

Stavba je členěna na tyto stavební objekty: SO 10 polyfunkční bytový dům; 43,50 x 20,00 x 16,90, podsklepený, 5 nadzemních podlaží SO 11 polyfunkční bytový dům; 43,50 x 20,40, 4,00 x 18,90, 5 nadzemních podlaží SO 12 polyfunkční bytový dům; 67, 65 x 20,00 x 21,1, 5. nadzemních podlaží SO 13 polyfunkční bytový dům; 67,65 x 20,00 x 21,7, 5 nadzemních podlaží SO 14 polyfunkční bytový dům; Válcová budova, jednopodlažní, opticky spojena s SO 04, průměr 8,00 x 31,60, 6 NP

Podle § 39 stavebního zákona a § 5 vyhlášky č. 132/1998 Sb., územní rozhodnutí o využití území:

a) komunikace na pozemcích ….

b) veřejné plochy (zeleň a parkovací plochy) na nezastavěných částech pozemků …

c) omylem SÚ vypadlo – písařská chyba

d) občanská vybavenost (rezerva pro mateřskou školu) na pozemku …

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení (žádost o Stavební povolení byla podána 27.7.2009). Ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí nelze postupovat podle územního rozhodnutí o umístění stavby č.j. SÚ 4215/04-3102/04-MpB ze dne 14. února 2005.

Dne 8.10.2009 bylo vydáno „Stavební povolení“ č.j. SÚ 8287/09-919/2009-Hra, které bylo dle informace Stavebního úřadu prodlouženo a je platné do dnešní doby – viz informace z 25.6.2021.

Stavební povolení je vydáno na shora uvedenou stavbu SO 10 – SO 14, Polyfunkční bytový dům na pozemku: číslo parcelní 2714/45, 2714/47, 2714/62 v katastrálním území Mníšek pod Brdy. Stavba obsahuje (mimo jiné):

Předmětem výstavby jsou polyfunkční domy označené SO 10, SO 11, SO 12, SO 13 a SO 14. V 1. až 3. NP bytového domu SO 14 jsou navrženy komerční prostory včetně jejich zázemí. Ve 4. až 6. NP jsou situovány byty s lodžiemi. Součástí jsou dále stavební objekty: silnoproudé instalace, slaboproudé instalace, zdravotně technické instalace, plynoinstalace, vytápění, vzduchotechnika.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala v červnu 2009 společnost SMEDEK, s.r.o., IČ 26218461, Pellicova 33, 602 00 Brno, Ing. arch. František Šmédek, a která je přílohou tohoto rozhodnutí pro stavebníka; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.

Doprava při výstavbě nebude vedena po ulici Ke Škole a Nádražní, ale pouze z ulice Dobříšská. (Při naplnění podmínek tohoto stavebního povolení se bude jezdit pouze přes Eden obytnou zónou).

Při výstavbě bude postupováno v souladu s uzavřenou smlouvou o spolupráci mezi investorem stavby, kterým je OS real, s.r.o. a Městem Mníšek pod Brdy ze dne 28.11.2008.

Užívání stavby bytových domů je podmíněno řadou dalších investic, které musí probíhat dle předloženého harmonogramu podmiňujících investic. Jedná se o tyto investiční akce: vodovodní řad, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, plynovodní řad, vedení NN, místní komunikace a parkoviště, veřejné osvětlení, protihlukový val a sadové úpravy.

Dne 19.2.2013 byla podepsána „Smlouva o budoucí smlouvě kupní“ (prodávající OS Real kupující Město Mníšek pod Brdy). Touto smlouvou prodávající převede stavby komunikace, protihlukového valu a stěny a sadových úprav za cenu 10.000,- Kč a pozemky za cenu 4.716.050,- Kč.

Dne 25.6.2021 byla zaslána odpověď Stavebního úřadu č. 6053:

Toto jsou dokumenty, se kterými vás můžeme seznámit a které vám v přílohách dáváme k dispozici.

Moc nás zaráží, že obyvatelé Edenu spoléhají na SVJ a na město, že za ně situaci vyřeší. Jste ve velkém omylu občané. Město (samospráva) je ve stejné situaci jako vy, tedy je účastníkem řízení, které vydá své stanovisko a stavební úřad (státní správa) ho buď bude respektovat nebo nebude (posoudí podle zákona). Stavební úřad není stanoviskem města nijak vázán.

Spoléhat se na SVJ je též liché, neboť SVJ nebude zřejmě (z rozhodnutí SÚ) účastníkem řízení. Samotné SVJ není totiž vlastníkem žádné bytové jednotky, či pozemku. Vlastníky jsou vždy fyzické osoby.

Další možnost je, že se zapojíte sami do případného nového stavebního řízení, neboť budete účastníky řízení (stejně jako město) a budete moci podat námitky a připomínky, které musíte řádně odůvodnit, jinak jsou k ničemu. Stavební úřad vaše námitky posoudí podle zákona a buď vám vyhoví nebo je zamítne.

za MNÍŠECKÉ PATRIOTY:

Mgr. Eduard Navara

Příspěvek byl publikován v rubrice Blog. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *