Volební program 2018 – 2022

V komunálních volbách 2018 jsme nezískali mandát v Zastupitelstvu našeho města. Přesto podporujeme uzavřenou Koaliční smlouvu 2018-2022, která se v mnohých bodech shoduje s naším volebním programem (označeno modře):

 POJĎME SPOLEČNĚ MĚSTO VRÁTIT JEHO OBČANŮM

Patriotismus znamená oddanost komunitě, k níž člověk náleží. Tedy úctu ke svobodě všech obyvatel městečka pod Skalkou, Rymáně a Stříbrné Lhoty volit a kontrolovat činnost svých zástupců ve vedení města po celou dobu jejich mandátu.

Patrioti jsou prostě srdcaři!

 KULTURA A HISTORIE

Rádi bychom s respektem a úctou zachovali charakter „Městečka pod Skalkou“ i přilehlých obcí, aby budoucnost vycházela z jeho kulturní historie a potřebám mikroregionu. Kultura a návrat k historii městečka pod Skalkou je jedním z pilířů našeho programu. Rádi bychom, aby si i mládež prostřednictvím akcí a projektů vybudovala vztah k místu, kde žije. Zaměříme se na vybudování INFO CENTRA ve středu města, či zřízení místního muzea. Stranou nesmí zůstat údržba historického jádra města a barokního areálu Skalka.

 OPRAVDOVÝ SERVIS VEŘEJNOSTI

Moderní digitalizovaný úřad, kvalita a rozšíření služeb pro občany. Detašovaná pracoviště jiných úřadů by mohly přinést peníze a občanům ušetřit dojíždění.

Představujeme si vstřícnou a informačně transparentní radnici, kde občan a úředníci budou partneři. Zavedeme častější jednání zastupitelstva s dostatečným časovým prostorem pro veřejnost. Rádi bychom také zavedli zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva před jeho zasedáním. Do poradních orgánů města (komise, výbory) podpoříme hlavně odborníky, kdy odbornost bude prioritou před politickou příslušností. Chceme opět zavést osadní výbory, u kterých z historie vyplývá velký význam pro jednotlivé části města.

K realizaci našich předsevzetí potřebujeme kolektiv kompetentních úředníků, na jejichž kvalifikaci a průběžné vzdělávání vynaložíme účelné prostředky. Zvýšíme profesionalitu úřadu města zaměřenou na poradenství a servis samosprávy města, včetně strategického řízení ve veřejné správě. 

Aby se občané lépe orientovali ve složité problematice zákonů a předpisů, zajistíme poradenský servis všem občanům bez rozdílu. 

 PRÁVO A FINANCE

Čeká nás velmi finančně náročné období, protože současné vedení města rozhodlo o vysoké investici do školního pavilonu, která v současné době není finančně pokrytá v plné výši.

Naši kandidáti jsou připraveni řídit a spravovat finance a majetek města zodpovědně, v souladu se zákony, za pomoci moderních metod efektivní veřejné správy. Považují za samozřejmost O VŠEM PRAVDIVĚ A VČAS INFORMOVAT VEŘEJNOST. A to nejen kvůli kontrole veřejnosti, nýbrž za účelem vtažení obyvatel města do rozhodovacích procesů ve všech oblastech života Mníšku pod Brdy a okolí. Vstřícně a s pokorou budou komunikovat s každým občanem, který o dialog projeví zájem.

Vytvoříme podmínky pro odpovědné a průhledné zpracování finančních potřeb města (aktualizace stavu současného majetku města včetně nákladů na opravy a údržbu) a upravíme strategický plán o finanční vize a možnosti rozpočtů města.

S veřejností jako partnerem budeme konzultovat priority rozvoje města zohledňující dostupné finanční prostředky (včetně dotačních příležitostí).  Aktivní účast široké veřejnosti na všech rozhodovacích procesech (na rozdíl od současnosti) bude samozřejmostí.

 ZPRAVODAJ (ZPRÁVY Z MNÍŠKU)

Audit Zpravodaje konstatoval: „Zdánlivě „apolitické“ pojetí ve skutečnosti vytváří hluboce deformovaný obraz reality, silně politizuje, protože prakticky propaguje pouze jeden z možných pohledů na řešení místních problémů.“

Zpravodaj ve všech svých formách by měl sloužit veřejnosti. Je nutné, aby poskytoval informace o dění ve městě a byl zde dostatek prostoru pro vyjádření každého, kdo projeví zájem. Zpravodaj musí být nezávislý na radnici. Chceme zavést přes webové stránky komunikaci občanů s radnicí k vyjádření stížností, podnětů či dotazů.

Zpravodaj městečka pod Skalkou tak začne plnit své informační poslání beze zbytku. Stane se faktickým informačním médiem o činnosti radnice včetně zprostředkování reality života obyvatel města.

Ověříme možnost vlastní „internetové televize“, do které své příspěvky bude moci vkládat široká veřejnost.

 AKTUÁLNÍ ROZVOJ MĚSTA

Nejprve bude nutné dokončit již léta rozpracovaný územní plán a podrobně identifikovat v něm plochy rozvoje. Výstavba podle územního plánu musí probíhat postupně, nikoliv masivně, aby byla dostupná infrastruktura pro všechny občany.

Musíme dokončit započaté investice a vypořádat se s jejich financováním v rozpočtu města. Nesmíme se spoléhat pouze na dotace. Dotace musíme považovat za získaný bonus do našeho rozpočtu, nikoliv za samozřejmost. Jedná se o:

 1. Rozšíření základní školy s cílem smysluplně využít její prostor
 2. Opravy a budování infrastruktury (chodníky, silnice, kanalizace)
 3. Zázemí pro volnočasové aktivity mládeže, rodin s dětmi i seniorů

Musíme počítat i s dalšími investicemi, budou-li na ně finanční prostředky, a to zejména:

 1. Generální rekonstrukci domova seniorů
 2. Výstavbu regionálního kulturního střediska
 3. Výstavbu nového městského úřadu

 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Odpad a zeleň – v následujícím volebním období je nutné prověřit končící smlouvy o službách a údržbě města s Komwagem a vypsání soutěže na firmu, která se bude starat o odpady a zeleň ve městě v dostatečném předstihu.

Měli bychom si uvědomit, že příroda kolem nás historicky patří k našemu městečku, zaslouží si péči a neměli bychom se jí zbavovat na úkor další výstavby a rozšiřování města. Budeme se zasazovat o udržení kvalitního životního prostředí a bydlení, o zlepšení vodního režimu v krajině a obcích (nádrže), podporu podnikatelské činnosti, která nepoškodí životní prostředí.

Budeme spolupracovat na odstranění starých ekologických zátěží v našem okolí, do kterých řadíme i systém hospodaření v lesích a zemědělskou výrobu.

Podpoříme rozšíření dalších služeb podle potřeb obyvatel města (např. detašovaná pracoviště jiných úřadů, zprostředkování drobných opravných služeb).

 PODPOŘÍME
Rádi bychom, aby bylo nové zastupitelstvo kompaktní celek, který bude pracovat ve prospěch všech občanů Mníšku pod Brdy, Rymáně i Stříbrné Lhoty a ne, aby každý zastupitel „kopal“ na svém hřišti. Proto rádi podpoříme každý dobrý nápad, bude-li smysluplný a budou-li na něj finanční prostředky. Podpoříme vznik osadních výborů.

Podpoříme:

 • spolupráci se Sokolem tak, aby Sokolovna sloužila široké veřejnosti, byly zde sportovní aktivity mládeže i dospělých, stolním tenisem počínaje a biliárem konče,
 • vznik víceúčelového hřiště pro děti od 0 do 12 let na novém sídlišti, nebo vznik víceúčelového hřiště pro mládež od 12 do 26 let na Starém sídlišti,
 • vybudování veřejného přírodního koupaliště u Zadního rybníka,
 • spolupráci spolků se zaměřením na mládež, aby vždy v konkrétním roce zajistili pro neorganizovanou mládež několik různorodých akcí, drobné projekty občanů, které zvýší příjemné žití v lokalitách Mníšku pod Brdy (altán, komunitní zahrady, sportoviště, čajovna),
 • vyjednávání o vzniku pracovních míst pro matky s dětmi do 6 let, příp. vznik míst na poloviční úvazek; případně sdílené kanceláře / dílny, aby matky (otcové) nemusely dojíždět do Prahy a trávit mnoho času na cestě,
 • vznik stacionáře pro seniory, který velmi pomůže rodinám, které se starají o své blízké. Rádi bychom podpořili i vybudování přírodního prostoru, kde bude park s pohybovými aktivitami pro všechny věkové skupiny. Také chceme podpořit službu „taxi pro seniory“, které jim umožní dostat se k lékaři, na nákup apod.,
 • v rámci zdravotnictví bychom rádi pro všechny obyvatele získali další specialisty, jako je např. oční, ORL, kožní, ortoped, rehabilitace apod. Lékařů je všude nedostatek. Byty pro lékaře by byly motivací, proč zřídit v Mníšku ordinace.

TO, CO DĚLÁME SPOLEČNĚ MÁ VELKOU VÁHU. NABÍZÍME ZMĚNU.