Volební program 2022 – 2026

Motto:

„Raději mluvím pravdu, než abych si pamatoval, kdy jsem lhal.“

Mgr. Eduard Navara, lídr Mníšeckých patriotů

PREAMBULE

Mníšečtí patrioti jsou lidé z Mníšku pod Brdy, Stříbrné Lhoty a Rymáně, kteří hájí zájmy obyvatel. Jsou hrdí na své město a chtějí navazovat na odkazy předchozích generací.

Do komunálních voleb pro volební období 2022 – 2026 jsme již představili našim voličům kandidáty, vč. jejich medailonků, kteří budou hájit jejich zájmy. Jednotlivé kandidáty najdete na našich webových stránkách www.mnisectipatrioti.cz.

Tito kandidáti jsou připraveni hájit nejen své priority, které uvedly ve svých medailoncích, ale i náš volební program, který je sestavený na základě diskusí s občany, postřehy jednotlivých kandidátů, jejich uvedenými prioritami a možnostmi města.

Rádi bychom dosáhli toho, aby moudrost, uvážlivý čin, pravda a porozumění byly opravdovou přirozeností nově zvoleného zastupitelstva, aby se zastupitelé chovali s úctou k občanům a láskou k našemu městu. Ptát se na cokoliv, je přirozená zvědavost každého občana, který se o dění v našem městě zajímá !!!

Naší největší prioritou je, aby se v našem městě všem občanům dobře a pohodlně žilo.

Slibujeme jen to, co můžeme splnit.

OPRAVDOVÝ SERVIS VEŘEJNOSTI

 • Rádi bychom po slibech, které zazněly v několika předvolebních kampaních z různých stran dosáhly toho, že v našem městě bude moderní digitalizovaný úřad, který bude sloužit občanům a ulehčí práci i zaměstnancům. K tomu bychom rádi využili finanční prostředky z dotačních titulů nejen národních, ale také z EU.
 • Stále trváme na tom, že by se pro veřejnost měly zveřejňovat podklady pro jednání zastupitelstva před jeho jednáním. Jde-li to ve velkých městech, proč by to nebylo možné u nás.
 • Nejsme spokojeni se současným rozložením pracovních sil na úřadě. Některé odbory dle našeho názoru snesou personálnízeštíhlení“, některé naopak potřebují posílení.

Naší prioritou v této oblasti je lepší transparentnost úřadu. 

FINANCE MĚSTA

 • V tomto volebním období nás čeká pokračování ve splácení úvěru (Pavilon), kde má město povinnost splatit ještě cca 27 miliónů Kč. Tento závazek významně ovlivňuje každoroční rozpočet města a jeho výdaje.
 • Dle našeho názoru je nutné sestavovat rozpočet pro následující rok na základě strategického a akčního plánu. Pro tento účel by neměl sloužit pouze městský úřad, ale také poradní orgán rady města – komise pro strategické plánování, jmenovaná na základě odborných znalostí.
 • Využívání dotačních příležitostí je v oblasti investic nutností. Nezáleží na tom, zda se jedná o dotační tituly národní či z EU.
 • Naši kandidáti jsou připraveni řídit a spravovat finance a majetek města zodpovědně, v souladu se zákony, za pomoci moderních metod efektivní veřejné správy. 

Našimi prioritami v této oblasti jsou:

 • Efektivní hospodaření s veřejnými financemi
 • Kontrola hospodaření na bázi pokračování ve zvýšení efektivnějšího využití informačního systému města
 • Dodržování právních předpisů
 • Dodržování strategického a akčního plánu

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Budeme podporovat rekultivaci staré toxické zátěže v Bažantnici. Cílem je dosáhnout obnovení ekologických a estetických funkcí, které byly v této oblasti v minulosti velmi narušené.
 • Zasadíme se o výsadbu stromů, keřů, květin a údržbu zeleně v různých lokalitách města (Eden, květinové kontejnery rozmístěné po městě, pomník padlých apod.). Nejenže se zlepší mikroklima, ale také se vylepší estetika těchto lokalit či konkrétních míst.
 • Podpoříme zelené střechy u veřejných novostaveb, a to z důvodu, že v lokalitách s těmito střechami se zlepší vzdušná vlhkost. Střecha vyžaduje péči v minimálním rozsahu a lze na ni získat dotaci.
 • Využijeme zkušeností moderních měst a jednoduchou úpravou obrubníku podpoříme rozliv vody do trávníku okolo chodníku. Podpoříme tak zlepšení životního prostředí v jednotlivých částech města (sídliště, Eden, náměstí a další).
 • Budeme usilovat, aby prioritou rybníků byla rekreační hodnota spojená s přírodní rozmanitostí vodních ploch a sportovním rybolovem. Zadní rybník chceme zachovat jako přírodní koupání, okolí jako klidovou zónu.

Našimi prioritami v této oblasti jsou:

 • Lepší životní prostředí
 • Lepší péče o zeleň
 • Přírodní koupání

INFORMOVANOST OBYVATEL

 • Navrhujeme, aby Redakční rada Zpravodaje městečka pod Skalkou byla výborem zastupitelstva města. Nechceme, aby nadále byl Zpravodaj pouze pod vlivem rady města. Zpravodaj se tak stane nezávislým periodikem na radnici. Stane se faktickým informačním médiem o činnosti radnice včetně zprostředkování reality života obyvatel města.
 • Zprávy z Mníšku by měly plnit funkci „rozšířeného“ internetového Zpravodaje. To znamená, že články, které jsou pro tištěný Zpravodaj dlouhé, budou moci být zveřejněné zde v plném rozsahu.
 • Facebook, instagram a youtube jsou internetové komunikační kanály města směrem k veřejnosti. Na rozdíl od facebooku, který je dobře rozšířený, je třeba zviditelnit více jak instagram, který používá zejména mladší generace, tak youtube, kde jsou přenášené např. koncerty z kostela sv. Václava apod. Zde jsou velké rezervy města vůči obyvatelům.

Našimi prioritami v této oblasti jsou:

 • Zlepšení informovanosti obyvatel města.
 • Nezávislost periodika na radě města.

ROZVOJ MĚSTA

 • Bude nutné dokončit 1. změnu územního plánu, kterou současné zastupitelstvo započalo. Vyřešit bychom chtěli zejména věci, které městu uložil soud a nepřesnosti ve schváleném územním plánu. Chceme otevřít diskusi, zda by velké změny územního plánu neměly být součástí další, druhé, změny územního plánu v klasickém řízení.
 • Výstavba svazkové školy a mateřské školy – zcela podpoříme výstavbu obou těchto budov. Míst ve vzdělávacích zařízeních je málo, kapacity je třeba řešit. Chceme, aby svazková škola byla pozitivní konkurencí pro ZŠ Komenského 420.
 •  Opravy stávající infrastruktury – zasadíme se o plánované rekonstrukce vodovodů a kanalizací dle odborně zpracovaných plánů, nechceme jít pohodlnou metodou – opravit jen havárie.
 • V oblasti výstavby se více opřeme o rozvojové dokumenty nadřízených institucí (výstavba bude vycházet z tradičních tvarů a velikosti objektů, alespoň v uceleném celku – celá ulice, starší část obce atd.).
 • V novém volebním období musíme počítat i s dalšími investicemi, budou-li na ně finanční prostředky, a to zejména:
  • Další etapa rekonstrukce domova seniorů
  • Výstavbu nového městského úřadu
 • Musíme přehodnotit:
  • Vlastnictví Domova pro seniory Pod Skalkou. V současné době se tato organizace dostává do finančních potíží a vypomáhá jí město (a to v řádech miliónů korun). Bude vhodné na základě finančních analýz přehodnotit, zda Domov pro seniory nebude lepší darovat zpět státu, který zajistí jeho provoz.

Našimi prioritami v této oblasti jsou:

 • Aktivně podpoříme výstavbu svazkové základní školy s velkou kapacitou.
 • Aktivně podpoříme výstavbu nové mateřské školy.
 • Budeme se podílet na řešení sociální oblasti – vlastnictví Domova pro seniory Pod Skalkou.

BUDOVÁNÍ SILNIC A CHODNÍKŮ

 • Zasadíme se o budování nové infrastruktury (silnice, chodníky), a to dříve, než bude probíhat nová výstavba domů, bytů a příliv dalších obyvatel do Mníšku pod Brdy.
 • Zaměříme se také na budování a rozvoj infrastruktury na okrajích intravilánu města, jako je například osada nad vlakovým nádražím, obývané nemovitosti nad Sequencem apod. V těchto oblastech se zvětšuje počet trvale žijících obyvatel, kteří přinášejí finanční prostředky do rozpočtu města, avšak infrastruktura kolem jejich sídel zůstává stejná jako před cca 50 lety.

Našimi prioritami v této oblasti jsou:

 • Budovat a opravovat silnice a chodníky ve městě dle platných pasportů:
  • Společně s Krajským úřadem řešení průtahu městem včetně všech inženýrských sítí (Pražská, Dobříšská).
  • Společně s Krajským úřadem uvést do řádného stavu mostek přes Bojovský potok u Billy a převést ho do majetku města.
  • S rozvojem zóny na Starém sídlišti (základní škola) řešit též opravu vozovky Řevnická.
  • Dokončit opravu ulice Lhotecká ze Stříbrné Lhoty až na Staré sídliště.
  • Oprava cesty Na Oboře.
  • Položení asfaltového koberce do konce ulice U Kolejí.
  • Dosáhnout vybudování alespoň části chodníku podél silnice II/116 na vlakové nádraží.
 • Vybudování parku pro pejskaře a jejich miláčky.

SLUŽBY OBYVATELŮM

 • Zimní a letní údržba – zejm. zeleň a v zimě komunikace – v následujícím volebním období končí smlouva s Komwagem, která byla uzavřena na krátkou dobu. Bude třeba vypsat nové výběrové řízení v dostatečném předstihu na firmu, která se bude o zimní a letní údržbu ve městě starat.
 • Občané si přejí lepší péči o zeleň. Vzhledem k tomu, že se o toto stará externí firma, bude nutné zrevidovat smlouvu s dodavatelem a případně upravit podmínky mezi firmou a městem.
 • Vodovody a kanalizace – na konci následujícího volebního období končí smlouva s 1. SčV – správcem vodohospodářského majetku města. I v tomto případě bude nutné vypsat v dostatečném předstihu výběrové řízení na firmu, která se bude v dalších letech o tento majetek starat.
 • Chceme vylepšit systém na střídání velkoobjemových kontejnerů, zejména na odpadovou zeleň tak, aby byly dostatečně dlouho na jednom místě. Občané by je tak lépe a efektivněji využívali.
 • Projednáme námitky a připomínky ke svozu komunálního odpadu s Brdskou odpadářskou společností.
 • Budeme se zasazovat o udržení kvalitního životního prostředí a bydlení, o zlepšení vodního režimu v krajině a obcích (nádrže), podporu drobných živnostníků, jejichž činnost nepoškodí životní prostředí.
 • Projednáme s dopravcem zřízení zastávky busu (na znamení) mezi Šibencem a Malou Svatou.
 • Projednáme možnost odběru obědů z velkokapacitních stravovacích zařízení pro seniory.

Našimi prioritami v této oblasti je:

 • Zlepšení služeb pro obyvatele.
 • Zvýšení životní úrovně seniorů, možnost odběru jídla z velkokapacitních stravovacích zařízení, příp. i jeho dovoz domů.
 • Odvoz komunálního odpadu.
 • Podpora drobných živnostníků.

PODPOŘÍME

Vznik in-line dráhy jako volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé.

 • Drobné projekty občanů, a to jak v rámci participativního rozpočtu, tak i mimo něj, pokud budou projekty smysluplné, cílené a finančně dosažitelné.
 • Získání lékařů – specialistů pro naše město a okolí. Lékařská péče se zde v posledních letech rozrostla a nabídka lékařských služeb je rozmanitá. Přesto zde ještě nemáme např. specialisty v oborech kožní a oční.
 • Revizi strategického plánu.
 • Spolupráci se spolky.
 • Bazén – pokud budou finanční zdroje na výstavbu a provoz podpoříme, aby byl součástí svazkové školy, jako dalšího zázemí pro zdravý vývoj dětí v obou ZŠ, s možností využívání bazénu také veřejností.
 • Snižování energetické spotřeby ve veřejném sektoru, jako je osvětlení, nasvícení památek, provoz objektů města.
 • Budeme respektovat čistý horizont lesů (Hřebenů), tj. podpoříme rozhodnutí nadřízených orgánů nezastavovat horizont výškovými stavbami (např. větrné elektrárny).

Našimi prioritami v této oblasti jsou:

 • Podpora sportu.
 • Podpora zlepšení dění kolem dětí a matek.
 • Revize strategického plánu.
 • Podpora rozvoje lékařské péče.
 • Podpora výstavby koupaliště (Zadní rybník), příp. plaveckého bazénu (svazková škola).
 • Podpora snižování energetické spotřeby ve veřejném sektoru.
 • Podpora čistého horizontu Hřebenů.

NEPODPOŘÍME

Zcela určitě nepodpoříme vznik funkce neuvolněného místostarosty. Důvodem je, že tato funkce zde byla v minulém volebním období. Pro občany nejsou vidět hmatatelné výsledky, naopak byl značně čerpán rozpočet města na schválené odměny (plat).

 • Nepodpoříme schodkový rozpočet města, pokud nebude řádně odůvodněný. Pro schodkový rozpočet musí být připravené vypracované jednotlivé projekty, aby bylo možné akce provést, příp. ihned žádat o dotace. Bez takovýchto podkladů je schodkový rozpočet irelevantní.
 • Nepodpoříme rozpočet města ani rozpočtové opatření a tím čerpání finančních prostředků bez akčního plánu. Akční plán je podmínkou pro sestavení rozpočtu na následující rok.

Naší prioritou v této oblasti je efektivní hospodaření s veřejnými financemi.

Mníšečtí patrioti, srpen 2022