Naši kandidáti

Vážení přátelé,

do komunálních voleb, které se uskuteční 23.-24. září 2022 jsme registrovali kandidáty, kteří se budou ucházet o Vaše hlasy.

Rádi bychom Vám jednotlivé kandidáty, kteří budou o Vaší přízeň bojovat, představili. Většinu z nich jste poznali již v minulosti, někteří jsou nováčci. V současné době několik z nich pracuje v poradních orgánech zastupitelstva města (výborech), několik v poradních orgánech rady města (komisích). Jak se můžete přesvědčit, jejich záběr je široký.

Máme představu o tom, co městu chybí, co si občané představují, co by chtěli změnit. V minulosti chtěli občané změnu vedení města. To se podařilo. Otázkou je, zda to naplnilo očekávání občanů Mníšku pod Brdy.

Proto si dovolujeme tvrdit, že jsme tou správnou variantou, kterou lze volit, která zde ještě do komunální politiky výrazně nezasáhla. Neuslyšíte od nás pouze sliby, ale dočkáte se také činů.

 1. Mgr. Eduard Navara, 54 let, daňový specialista, Patrioti České republiky
 2. Ing. Mgr. Zdenka Čermáková Troníčková, 36 let, zdravotní sestra, bez politické příslušnosti
 3. Ivana Hrehová, 39 let, podnikatelka v reklamě, bez politické příslušnosti
 4. Ing. Mária Ilcsiková, 37 let, byznys analytik, bez politické příslušnosti
 5. Jan Čermák, 37 let, IT specialista, bez politické příslušnosti
 6. Jaroslav Šimek, 43 let, izolatér, bez politické příslušnosti
 7. MUDr. Gabriela Grusová, 52 let, lékařka, bez politické příslušnosti
 8. Roman Růzha, 47 let, kuchař, bez politické příslušnosti
 9. Lenka Jeřábková, MBA, 61 let, finanční manažerka, bez politické příslušnosti
 10. Jaroslav Sojka, 24 let, státní zaměstnanec, bez politické příslušnosti
 11. Vladimíra Knapová, 67 let, státní zaměstnanec, bez politické příslušnosti
 12. Dagmar Charvátová, 58 let, účetní, bez politické příslušnosti
 13. Martin Horský, 43 let, IT technik, bez politické příslušnosti
 14. Marcela Libovická, 57 let, provozní autoservisu, bez politické příslušnosti
 15. Pavel Šedivý, 70 let, kuchař, bez politické příslušnosti

1. Mgr. Eduard N A V A R A (54)

Mgr. Eduard Navara absolvoval Vysokou školu finanční a správní, obor Veřejná správa a Metropolitní Univerzitu Praha, obor Evropská studia a veřejná správa.

Ve svém profesním životě pracuje v oblasti účetnictví, správy a údržby nemovitostí. V roce 2017 absolvoval rekvalifikaci na daňového specialistu. Je členem výboru Svazu účetních Praha, z.s. Během své profesní kariéry pracoval také v bankovním sektoru. Zastával vedoucí funkce, působil jako člen představenstva i jako člen kontrolní komise.

V Mníšku pod Brdy žije 46 let. Náš lídr zná město velmi dobře. Jako občan se několik let zabýval komunální politikou, v letech 2017 – 2018 se podílel na tvorbě Strategického plánu pro Mníšek pod Brdy.

V roce 2019 na Národním sněmu regionů soudržnosti, kam ho vyslalo město, prezentoval Mníšek pod Brdy, jeho rozvoj, cestovní ruch a kulturu.

V minulém období pracoval v několika poradních orgánech, a to jak Zastupitelstva města, tak i Rady města. Byl především platným partnerem pro vedoucí Finančního odboru.

V roce 2018 byl zastupitelstvem zvolen do Kontrolního výboru, kde spolupracoval s jednotlivými odbory Městského úřadu, a to zejména Odborem kanceláře starostky a Odborem správy majetku a investic.

V roce 2020 byl zvolen zastupitelstvem do Finančního výboru, kde spolupracoval zejména s Finančním odborem Městského úřadu. Jako člen Finančního výboru publikoval ve Zpravodaji městečka pod Skalkou několik odborných článků, a to zejména o rozpočtu města.

V roce 2021 byl jmenován Radou města členem Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality.

V roce 2022 byl přizván na jednání Krizového štábu, kde se řešil válečný akt mezi Ukrajinou a Ruskem.

V minulosti byl několikrát jmenován Radou města členem Komise pro otevírání obálek různých investic na území města.

Zajímá se o regionální politiku, v rámci Místní akční skupiny (MAS) Hřebeny, z.s., vykonává funkci předsedy Kontrolní a monitorovací komise.

Od roku 2010 je přísedícím Okresního soudu Praha – západ, trestního senátu. Od roku 2002 je členem National Geographic Society.

Je členem politické strany Patrioti České republiky.

Přes svou angažovanost se zvládá věnovat svým třem neteřím, kterým nikdy neodmítne jakoukoliv pomoc.

Za svou největší prioritu považuje efektivní hospodaření s veřejnými financemi a dodržování právních předpisů. Dále hodlá dodržovat strategický plán, na jehož základě se tvoří akční plány na jednotlivé roky, podle kterých se vždy sestavuje rozpočet města na následující rok.

2. Ing. Mgr. Zdenka Č E R M Á K O V Á T R O N Í Č K O V Á (36)

V uplynulých letech úspěšně absolvovala magisterský stupeň, a to na VŠ zdravotníctva a sociálnej péče sv. Alžběty v Příbrami, obor Management ošetřovatelství. Dále úspěšně absolvovala magisterský stupeň na České zemědělské univerzitě v Praze, obor Ochrana a využívání přírodních zdrojů.

V minulém volebním období pracovala v poradním orgánu rady města, a to jako členka Komise pro životní prostředí.

Ku prospěchu města využívá svých znalostí a zkušeností z ochrany přírody a ekologie, či ekonomiky životního prostředí. Její doménou je odpadové hospodářství. Podílela se na tvorbě územního plánu Města Jesenice.

Pracuje jako zdravotní sestra, v současné době je na rodičovské dovolené. Má 2 děti.

Její prioritou je lepší životní prostředí a informovanost obyvatel Mníšku pod Brdy.

3. Ivana H R E H O V Á (39)

Je absolventka mediálních studií a několika zahraničních stáží. Podniká v oblasti marketingu a internetové reklamy.

Její prioritou je vybudování chodníku na vlakové nádraží, aby se všichni bezpečně dostali k vlaku, zejména matky s kočárky. Nyní je to skoro nemožné.

4. Ing. Mária I L C S I K O V Á (37)

Vystudovala Systémové inženýrství a informatiku s programem Regionální a informační management na Univerzitě Pardubice – Fakulta ekonomicko správní se zaměřením na geografické informační systémy (GIS). V Mníšku pod Brdy pomáhá jako dobrovolník v Mateřském centru Oáza, zajímá se o dění kolem dětí a matek, a to od těhotenství, přes porod, mateřství, rodičovství, vzdělávání, výchovu až po komunitní centra.

Taktéž je dobrovolníkem hnutí za aktivní mateřství, které se těmto tématům aktivně věnuje. Je si vědoma toho, že řešení situace míst v institucionálním vzdělávání není jednoduchá záležitost a chce to svůj čas.

Za své priority, ve městě, kde žije, považuje zlepšení dění kolem dětí a matek. Aktivně podpoří vznik svazkové školy a mateřské školky. Nedostatek míst ve školkách a školách je třeba systematicky řešit.

5. Jan Č E R M Á K (37)

Je absolventem střední školy slaboproudé elektrotechniky se zaměřením na výpočetní techniku. Již 17 let se aktivně věnuje oblastem IT, elektro a telekomunikací.

Pro město si přeje lepší transparentnost a zlepšení informovanosti obyvatel Mníšku pod Brdy.

6. Jaroslav Š I M E K (43)

Je mníšeckým rodákem. Město a okolí zná velmi dobře a ví, jaké má potřeby. Během svého profesního života pracoval jako zedník, kterým se na SOU v Příbrami vyučil, následně jako řidič z povolání a v současné době pracuje jako izolatér.

Za největší prioritu považuje budování nové infrastruktury (silnice, obchody, školy, školky, zabezpečení lékařské a sociální péče), a to dříve, než bude probíhat nová výstavba domů, bytů a příliv dalších obyvatel do Mníšku pod Brdy.

7. MUDr. Gabriela G R U S O V Á (52)

Působí ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) na klinice gastroenterologie a hepatologie. Od roku 2011 žije s manželem a dvěma dcerami v Mníšku pod Brdy.

Její prioritou je kvalitní lékařská péče pro všechny občany města.

8. Roman R Ů Z H A (47)

Pracuje ve velkokapacitním stravovacím zařízení.

Za prioritu považuje výstavbu koupaliště, příp. plaveckého bazénu se zázemím (občerstvení, restaurace).

9. Lenka J E Ř Á B K O V Á, MBA (61)

Od roku 2015 se intenzivně zabývala hospodařením našeho města. Z toho důvodu vystudovala MBA veřejné správy a financím v Mníšku se věnovala i ve své diplomové práci. Je autorkou mnoha návrhů na zlepšení efektivity, účinnosti a kontroly hospodaření města. Krátce pracovala jako vedoucí finančního odboru, ze zdravotních důvodů však poměr ukončila. Nyní žije většinu času v jižních Čechách. Nabízí proto hlavně konzultační a poradenskou činnost na základě svých znalosti a zkušeností.

Město se rozrůstá a s ním i rozsah hospodaření. Prioritou je kontrola hospodaření na bázi pokračování ve zvýšení efektivnějšího využití informačního systému města, které má stále velké rezervy.

10. Jaroslav S O J K A (24)

Je mníšeckým rodákem. Absolvoval SOŠ a SOU v Dubně, obor požární technika, ochrana a prevence. V současné době pracuje jako státní zaměstnanec – profesionální hasič – strojní údržba.

Jeho prioritou je vybudování parku pro pejskaře a jejich miláčky.

11. Vladimíra K N A P O V Á (67)

V Mníšku pod Brdy žije 12 let. Po celou dobu se stará o zeleň v Edenu. Pořádala mimo jiné „Setkání se sousedy“ a aktivně se zajímá o dění ve městě. Pracuje jako státní zaměstnanec na ČSSZ.

Za prioritu považuje zlepšení služeb pro obyvatele a podporu drobných živnostníků.

12. Dagmar C H A R V Á T O V Á (58)

Je absolventkou Střední ekonomické školy v Příbrami, obor všeobecná ekonomika. Manažerka, bývalá ředitelka Školní jídelny Mníšek pod Brdy. V současné době pracuje jako účetní u stavební firmy. Podle jejího názoru chybí v Mníšku pod Brdy koupaliště, obchody s oblečením a obuví.

Za prioritu považuje výstavbu nové základní školy s velkou kapacitou.

13. Martin H O R S K Ý (43)

Vystudoval elektrotechniku. V současné době se věnuje IT testingu.

Jeho prioritou je zřízení sdílených pracovních míst.

14. Marcela L I B O V I C K Á (57)

Je provozní a účetní v autoservisu. Má středoškolské technické vzdělání. Vyrostla v Mníšku pod Brdy, teď žije v Rymáni. Celých svých 57 let sleduje rozvoj a změny v Mníšku pod Brdy a jeho okolí.

Její prioritou je, aby se občanům v našem městě dobře a pohodlně žilo.

15. Pavel Š E D I V Ý (70)

V Mníšku pod Brdy žije 35 let. Ve svém profesním životě pracoval jako kuchař v organizacích, které zajišťovaly celozávodní stravování. V současné době si užívá zaslouženého odpočinku.

Za prioritu považuje zvýšení životní úrovně seniorů, možnost odběru jídla z velkokapacitních stravovacích zařízení, příp. i jeho dovoz domů. Dále by se zaměřil na zlepšení odvozu komunálního odpadu a lepší péči o zeleň.